Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/08/2018 thông tư ban hành qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:

Đọc bài viết

BO GIA0 DVC VA DA° TAO
SLe0 /2018/TT-BGDDT
CQNG HOA x ‘A HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc lap – Tir do – Hanh phtic
Ha N -0i, ngay,24thange !lam 2018
THONG TU.
Ban hanh quy dinh chuAn nghe nghiep giao vien co’ so’ giao dye Wit, thong
Can al’ Nghi dinh so 69/2017/ND-CP ngay 25 thcing 5 nam 2017 cUa
Chinh phi quy dinh chic nang, nhiem vu, quyen han va co’ eau to chiec clic, BO
Gicio dyc va Dao tao;
Can ar Nghi dinh so 75/2006/ND-CP ngay 02 thang 8 nam 2006 ciia
Chinh phi quy dinh chi tiet va &rang dan thi hanh mot so dieu cua Luat Giao
duc; Nghi dinh so 31/2011/ND-CP ngay 11 thang 5 nam 2011 cUa Chinh phis
ba sung mot so dieu cna Nghi dinh so 75/2006/ND-CP ngay 02 thang 8
nam 2006 cUa Chinh phis quy dinh chi tiet va hte ang dan thi hanh mot so dieu
el:fa Luat Giao duc; Nghi dinh so 07/2013/ND-CP ngay 09 thcing 01 nam 2013
cua Chinh phi situ dai diem b khoan 13 Dieu 1 cUa Nghi dinh 31/2011/ND-CP
ngay 11 thang 5 nam 2011 cua Chinh phi sira dai, ba sung mot sd, dieu cita
Nghi dinh so 75/2006/ND-CP ngay 02 thang 8 /lam 2006 cila Chinh phit quy
dinh chi tiet va &rang dan thi hanh mot so dieu cUa Luat Giao duc;
Theo de nght cua Cyc truang Cyc Nha giao va Can bO quan ly giao dyc;
BO truang BO Giao dyc va Dao tao ban hanh Thong he ban hanh quy dinh
chuan nghe nghiep giao vien ca sa giao dyc pho thong.
Dieu 1. Ban hanh kern theo Thong tu nay quy dinh chuan nghe nghiep giao
vien ca sa giao due pile thong.
Dieu 2. Thong tu nay co hieu luc thi hanh ke tir ngay thang nam
2018.
Thong tu nay thay the Quyet dinh se 14/2007/QD-BGDDT ngay 04 thang 5
nam 2007 dm Be trung Be Giao duc va Dao tap ban hanh quy dinh chuan nghe
nghiep giao vien tieu hoc va Thong tu se 30/2009/TT-BGDDT ngay 22 thang 10
nam 2009 dia. Bo trtrong 13(i Giao due va Dao to ban hanh quy dinh chuan nghe
nghiep gido vien trung hoc co so, giao vien trung hoc phe thong.
Dieu 3. Chanh Van phOng, Cue truemg Cpc Nha giao va Can be quail ly
giao duc, thu truang cac don vi cc’) lien quan thuec Bo Giao due va Dao tao,
KT. BO TRUING
TRUING
2
giam doc se( gido dnc va dao tan, thu truOng cac don vi va ca nhan có lien quan
chiu trach nhiem thgc hien Thong to nay.
Noi nhOn:
– Van phong Trung uong va the Ban dm Dang;
– Van phong T8ng Bi thtr;
– Van ph6ng Chu tich nuac;
– Van ph6ng Qu6c h6i;
– Uy ban VHGDTTNND cua Qu8c h6i;
– Ban Tuyen gido Trung uong;
– 138 truong;
– Uy ban TU Mat tan T6 queic Vi8t Nam;
– Cpc Kiem tra VBQPPL (B6 Tir phap); uye’n Him DO
– Uy ban Quoc,gia doi gido dpc va dao tao;
– 118i dong Quoc gia Gido due NIA Phat trian nhan lure;
– Cac 136, ca quan ngang 138, co quan thu8c Chinh phU;
– HDND, UBND cac tinh, thanh ph6 frac thu6c TU;
– Nhu Di6u 3 (de’ thuc hi’8n);
– Cong bao;
– Website cua Chinh phii;
– Website cua B6 Gido die va Dao tao;
– Luu: VT, Vu PC, Cue NGCBQLGD (10 ban).
BO GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIVT NAM
D’Oc Iap – Tir do – Hanh phtic
QUY DINH
Chuan nghe nghiep giao vien co’ so• giao duc phoA thong
(Ban hanh kern theo Thong tie s 2 /2018/TT-BGDDT ngay.46thangg nam 2018
caa BO truOng BO Giao duc va Dao tao)
Chtrong I
QUY DINH CHUNG
Dieu 1. Pham vi dieu chinh va dOi twang ip citing
1. Quy dinh chuan nghe nghiep gido vien ca sa giao due pile thong bao
gem: chuan nghe nghiep gido vien ca so gido due pile thong (sau day g9i la
chuan nghe nghiep giao vien), huang dan sir dung chuan nghe nghiep giao vien.
2. Quy dinh nay dp dung 6i ved gido vien truemg tieu hoc, truemg trung
hoc co so’, truer-1g trung hoc pile thong, truemg pho thong c6 nhieu cap hoc,
truemg chuyen, truemg pile thong dan tec not trir, truong pile thong dan tec ban
trn (sau day g9i chung la ca se gido chic pho thong) va cac to chirc, ca nhan c6
lien quan.
Dieu 2. Mtic dich ban With quy dinh chuAn nghe nghiep gido vien
1. Lam can cir de gido vien co se gido due phe thong to danh gia pham
chat, Wang luc; xay dung va thgc hien ke hoach ren luyen pham chat, bei dueng
nang cao nang luc chuyen mon, nghiep IT dap img yeu cau doi flied gido due.
2. Lam can cif de ca giao duc pile thong danh gia pham chit, nang Inc
chuyen mon, nghiep vu cua gido vien; xay di,mg va trien khai ke hoach bei
duer’ng pilot trien nang luc nghe nghiep cua gido vien dap irng muc tien gido due
cua nha truemg, dia phuong va ctia nganh Gido due.
3. Lam can dr 6 co quan quail 13’T nha nuo’c nghien cum, )(ay dung va thuc
hien the de, chinh sach pilot trien del ngii gido vien co se gido duc phe thong;
kra chon, sir dung dei ngil gido vien co se gido duc phe thong cot can.
4. Lam can cif 6 cac co so’ dao tao, bei du’emg gido vier) xay dung, Oat
trien chuang trinh va to chirc dao tao, bei &fang phat trien pham chat, nang luc
chuyen mon, nghiep vu cua gido vien co so. gido duc pile thong.
Dieu 3. Giai thich tir ngfr
Trong Quy dinh nay, cac tir ngir du6i day ducyc hieu nhu sau:
2
1. Pharn chcit la to twang, dao dire, lei song cua gido vien trong thirc hien
cong viec, nhiem vu.
2. Nang luc la kha nang thirc hien cong viec, nhiem vu cua giao vien.
3. Chuan nghe nghiep giao vien ca so’ giao duc pha thong la he thong pham
chat, Wang ltrc ma giao vien can dat &roc de thgc hien nhiem vu day hoc va gido
duc hoc sinh trong cac co se giao duc pho thong.
4. Tieu churin la yeu can v’e pham chat, nang ltrc a ti ng linh we cua chuan
nghe nghiep giao vien.
5. Tieu chi la yeu cau ve pham chat, nang lgc thanh phan cua tieu chuan.
6. Mar cua tieu chi la cap de dat &roc trong phat trien pham chat, nang ltrc
tieu chi. CO ba mire doc i vii moi tieu chi theo cap do tang dan: mire dat,
mire kha, mire tot; mire cao han da bao gem cac yeu can a mire thap hon lien ke.
a) Mix dat: CO pham chat, nang ltrc to chic thgc hien nhiem vu duc giao
trong day hoc va giao duc hoc sinh theo quy dinh;
b) Mire kha: Co pham chat, nang lire tir hoc, to ren luyen, chit deng d6i mii
trong thirc hien nhiem vu duac giao;
c) Mirc tot: Co anh huang tich cgc den hoc sinh, deng nghiep, cha me hoac
ngued giant ho cua hoc sinh trong viec thirc hien mpc tieu giao duc caa co se
gido duc pho thong va phat trien giao duc dia phuong.
7. Minh chirng la cac bang chgng (tai lieu, to lieu, S117 vat, hien Meng, nhan
chgng) dtrac clan ra de xac nhan met each khach quan mire de dat duvc cua tieu
chi.
8. Danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien la viec xiic dinh mirc (-1t
duqc ve pham chat, nang lgc cua giao vien theo qui dinh cua chuan nghe nghiep
giao vien.
9. Giao vien ca giao duc pha thong cat can la giao vien co si gido duc
pile thong co pham chat dao dire tat; hi6u bit ve tinh hinh giao duc; co nang lire
chuyen mon, nghiep vu Vet; co uy tin trong tap the nha trueng; có nang Inv tham
mu-u, to van, he to, dan dat, chia se ding nghiep trong hoat deng chuyen mon,
nghiep vu va trong hoat Ong bei dung phat trien nang lire nghe nghiep.
10. H9c lieu so la cac tai lieu, dir lieu thong tin, tai nguyen dugc se Ilea, luu
trU’ phpc vu cho viec day va hoc.
Chtrung II
CHUAN NGHE NGHIEP GIAO VIEN
3
Dieu 4. Tien chuan 1. Pham chat nha giao
Tuan thn cac quy dinh va ren luyen ve dao due nha giao; chia se kinh
nghiem, ho trg deng nghiep trong ren luyen dao dirc va tao dung phong each nha
giao.
1. Tieu chi 1. Dao due nha gido
a) Mirc dat: Thuc hien nghiem tic cac quy dinh ve dao dire nha gido;
b) Mirc kha: Co tinh than to h9c, to ren luyen va phan dau nang cao pham
chat dao due nha gido;
c) Mirc tot: LA tam gucmg man Inge ve dao dire nha gido; chia se kinh
nghiem, ho trg deng nghiep trong ren luyen dao dire nha giao.
2. Tieu chi 2. Phong each nha gido
a) Mire dat: Co tac phong va each thirc lam viec phu hop vai cOng viec cua
gido vien co. sa gido due pile thong;
b) Mirc kha: CCootyh irc to ren luyen tan phong each nha gido mau mgc; anh
huang tot den h9c sinh;
c) Mdc tot: La tam guong man mgc ve phong each nha gido; anh huang tot
va ho trg deng nghiep hinh thanh phong each nha gido.
Dieu 5. Tien chuan 2. Phil trien chuyen man, nghiep vu
NAm yang chuyen mon va thAnh thao nghiep va; thuang xuyen cap nhat,
nang cao Wang luc chuyen mon va nghiep va dap ung yeu cau dei mai gido chic.
1. Tieu chi 3. Phat trier’ chuyen mon ban than
a) Mix dat: Dat chuan trinh do dao tao va hoan thanh day du cac khoa dao
tao, bei duang kien thirc chuyen mon theo quy dinh; c6 ke hoach thuang xuyen
h9c tap, bOi throng pilaf trien chuyen mon ban than;
b) Mac kha: Chu dOng nghien cith, cap nhat kip tiled yeu can doi mai ve
kien thirc chuyen mon; van diing sang tao, phu hgp cac hinh thirc, phuang phap
va lua chon not dung h9c tap, bed duang, nang cao nang lye chuyen mon dm
ban than;
c) Mirc tot: Huang dan, ho trg deng nghiep va chia se kinh nghiem ve pilaf
trien chuyen mon cna ban than nharn dap Ung yeu can dei mai gido duc.
2. Tieu chi 4. Xay dung ice hoach day h9c va giA6 due theo huang phat
trien pham chat, Wang luc h9c sinh
a) Mac dat: Xay di,mg dugc ke hoach day hoc va gido due;
/2/
4
b) Mirc kha: Chi) Ong dieu chinh ke hoach day h9c va giao duc phi) h9p
vai dieu kien thgc to cua nha trueng va dia phuang;
c) Mire tat: Huang dan, ho tra deng nghiep trong viec xay dimg ke hoach
day hgc va gido duc.
3. Tieu chi 5. Sir dung phuang phap day hoc va gido duc theo huang phat
trien pham chat, nang 1irc hoc sinh
a) Mirc dat: Ap dung &Jac cac phuang phap day hoc va gido duc phat trien
pham chat, Wang lgc cho hoc sinh;
b) Mirc kha: Chi) Ong cap nhat, van dung linh hog va hieu qua cac
phucmg phap day hoc va gian duc dap trng yeu cau del h9p voi dieu
kien thuc te;
c) Mire tat: Huang dan, hO try ding nghiep ve kien thirc, ki nang va kinh
nghiemv4n dgng nhang phuang phap day hoc va gido duc theo huemg phat trien
pham chat, nang lgc h9c sinh.
4. Tieu chi 6. Kiem tra, danh gia theo huamg phat trien pham chat, nang lgc
hoc sinh
a) Mirc dat: Sir dung cac phuang phap kiem tra danh gia ket qua hoc tap va
su tin ba cua hoc sinh;
b) Mirc kha: Chi) Ong cap nhat, v411 dung sang tar) cac hinh tithe, phuang
phap, cong cg kiem tra danh gia theo huong phat trien pham chat, Wang lgc hoc
sinh;
c) Mirc tat: Huang dan, ho tra dog nghiep kinh nghiem trien khai hieu qua
viec kiem tra danh gia ket qua bee tap va six tien be cga hoc sinh.
5. Tieu chi 7. Tu van va ho tra hoc sinh
a) Mirc (tat: Hien cac dei tueng hoc sinh va narn vttng qui dinh ve cong tac
tu van va ho tra hoc sinh; thgc hien long ghep hoat deng tu van, h8 try hoc sinh
trong hog deng day h9c va gido due;
b) Mire kha: Thgc hien hieu qua cac bien phap tu van va ho tra h9p voi
timg doi tuang hoc sinh trong hog deng day hoc va gido duc;
c) Mirc tat: Huang dan, hO try deng nghiep kinh nghiem trien khai hieu qua
hog Ong tu van va hO try hoc sinh trong hoat deng day hoc va gido duc.
Dieu 6. Tieu chuAn 3. My cityng moi triro•ng Oa° due
Thgc hien xay dung moi truemg gido duc an toan, lanh manh dan chi),
phOng, cheng bao luc h9c &ang
5
1. Tien chi 8. Xay dung van h6a nha trugng
a) Mirc dat: Thuc hien day du not quy, quy tdc van h6a irng xu cua nha
trugng theo quy dinh;
b) Mire kha: xudt bien phap thuc hien hieu qua not quy, quy tdc van hea
irng xir cna nha truemg theo quy dinh; c6 giai phap xir 1Y kip thefi, hieu qua cac
vi pham not quy, quy tdc van boa irng xir trong 16p hoc va nha trugng trong
pham vi phu trach (lieu c6);
c) Mirc tat: LA tam guong mau muc, chia se kinh nghiem trong viec xay
dung mei trugng van hoa lanh mph trong nha truemg.
2. Tieu chi 9. Thuc hien quyen dan chn trong nha trugng
a) Mirc dat: Thuc hien day du cac quy dinh ve quyen dan clan trong nha
truemg, to chirc hoc sinh thuc hien quyen dan chi( trong nha truemg;
b) Mire kha: De xu’dt bien phap phat huy quyen dan chn cua hoc sinh, cua
ban than, cha me hoc sinh hoac nguoi giam ho va clang nghiep trong nha trugng;
phat hien, phan anh, ngan chin, xir li kip tiled cac trugng hop vi pham quy the
dan chn cila hoc sinh (neu co);
c) Mire tat: Huang dan, he trg dang nghiep trong viec thuc hien va phat
huy quyen dan chn cua hoc sinh, cna ban than, cha me h9c sinh hoac ngugi giam
ha va dang nghiep.
3. Tieu chi 10. Thuc hien va xay dung truong hoc an toan, phong cheng
bao luc hoc dung
a) Mix dat: Thuc hien day du cac quy dinh cna nha trueng ve trugng hgc
an toan, phOng chang bao luc hoc duemg;
b) Mirc kha: De xudt bien phap xay dung truemg hoc an than, ph6ng chang
bao Arc h9c ⟩ phat hien, phan anh, ngan chin, xir li kip thei cac trugng hgp
vi pham quy dinh ve truong hoc an toan, phong chang bao luc hoc duemg (neu
c6);
c) Mirc tat: La dien hinh tien tin ve thuc hien va xay dung trugng hoc an
toan, phOng chang bao luc hoc duemg; chia se kinh nghiem xay dung va thuc
hien truing hoc an toan, phong chang bao luc hoc duOng.
Dieu 7. Tieu chuan 4. Phat trien moi quan he gifra nha triravg, gia dinh
va
Tham gia to chirc va thuc hien cac boat dang phat trien moi quan he: gida
nha truemg, gia dinh, xa hai trong day hoc, giao duc dao dire, lei sang cho hoc
6
sinh
1. Tieu chi 11. Tao dung mai quan he hop tac ved cha me hoac nguai giam
ho dm h9c sinh va cac ben lien quan
a) Mire dat: nue hien day du cac quy dinh hien hanh doi vo i cha me hoac
nguai giam ho ciia hoc sinh va cac ben lien quan;
b) Mirc kha: Tao dung mai quan he lanh manh, tin tuang veri cha me hoac
nguai giam ha cUa h9c sinh va cac ben lien quan;
c) Mirc tat: De xuat vai nha truang cac bien phop tang cuang sir phi hgp
chat the voi cha me hoac nguai giam ho cua hoc sinh va cac ben lien quan.
2. Tieu chi 12. Phai h9p gida nha truang, gia dinh, xa hai de thgc hien hoat
Bong day 119c cho hoc sinh
a) Mire dat: Cung cap day di’, kip thai thong tin ve tinh hinh hoc tap, ren
luyen cua hoc sinh 6 tren lap; thong tin ve chuong trinh, ke hoach day hoc mon
hoc va hoat dang gido duc cho cha me hoac nguai giam ho cUa h9c sinh va cac
ben c6 lien quan; tiler) nhan th8ng tin tit cha me hoac nguai giam ha dia hoc sinh
va cac ben c6 lien quan ve tinh hinh hoc tap, ren luyen cua hoc sinh;
b) Mirc kha: Chi” clang phi hop \Tad d8ng nghiep, cha me hoac nguai giam
ha dm h9c sinh va cac ben lien quan trong viec thuc hien cac bien phap huang
dan, ho trg va dang vien hgc sinh hoc tap, thuc hien chuong trinh, ke hoach day
hoc mon h9c va hoat clang gido duc;
c) Mirc tot: Giai guy& kip thai cac thong tin phan hal tit cha me hoac nguai
giam ha dm h9c sinh va cac ben lien quan ve qua trinh h9c tap, ren luyen va
thuc hien chuong trinh, ke hoach day h9c mon hoc va hoat clang gido due cua
hoc sinh.
3. Tieu chi 13. Phi hop giila nha truang, gia dinh, xa hai de thuc hien gido
duc dao dire, Lai sang cho hoc sinh
a) Mirc dat: Tham gia to chdc, cung cap thong tin ve not quy, quy tac van
h6a irng ‘dr cua nha truang cho cha me hoac nguai giam 4 dia h9c sinh va cac
ben lien quan; tier) nhan thong tin tir cha me hoac nguai giam ho cUa hoc sinh va
cac ben lien quan ve dao dire, loi sang cila hoc sinh;
b) Mire kha: Chu clang phi 119p vol dOng nghiep, cha me hoac nguai giam
ho cna h9c sinh va cac ben lien quan trong thuc hien gido duc dao dire, l’ai sang
cho hoc sinh;
7
c) Mirc tat: Giai guy& kip thai cac thong tin phan hai tir cha me hok ngtrOi
giam hO dm hoc sinh va cac ben lien quan ve gido duc dao dire, Lai sang cho h9c
sinh.
Di&I 8. Tien chuan 5. Sir dung ngoai ngit ho4c tieng dan tOc, irng citing
cong nghe thong tin, khai thic va sir dung thiet bi cong nglq trong day hoc,
giao duc
Sir dung dugc ngoai ngit hok tieng dan tOc, irng dung cong nghe thong tin,
khai thac va sir dung cac thiet bi cong nghe trong day hoc, gido duc.
1. Tieu chi 14. Sir dung ngoai ngir hok tieng dan tOc
a) Mirc dat: Co the sir clung dugc cac tir ngit giao tiep don gian bang ngoai
ngu (uu tien tieng Anh) hoac ngoai ngfr thir hai (dai vai gido vien day ngoai
ngit) hok tieng dan tOc doi vgi nhang vi tri viec lam yeu cAu sir dung tieng dan
tOc;
b) Mirc kha: Co the trao d6i thong tin ve nhitng chit de don gian, quen
thuOc hang ngay hok chit de don gian, quen thuOc lien quan den hoat dOng day
hoc, gido duc (uu tien tieng Anh) hoac biet ngoai ngir thir hai (dai v6i gido vien
day ngoai ngir) hok tieng dan tOc clai vgi nhitng vi tri viec lam yeu call sir dung
tieng dan tOc;
c) Mirc tot: Co the viet va trinh bay doan van don gian ve cac chit de quen
thuOc trong hoat dOng day hoc, gido due (uu tien tieng Anh) hoac ngoai ngit thir
hai (dai voi gido vien day ngoai ngit) hoac tieng dan tOc doi vgi nhang vi tri viec
lam yeu cAu sir dung tieng dan tOc.
2. Tieu chi 15. Ting dung cong nghe thOng tin, khai tilde va sir dung thiet bi
cong nghe trong day h9c, gido duc
a) Mirc dat: Sir dung dugc cac phan mem Ung dung co ban, thiet bi cong
nghe trong day hoc, gido chic va quart ly hoc sinh theo qui Binh; hoan thanh cac
khoa dao tao, bai cluo’ng, khai thac Ira irng dung cong nghe thong tin va cac thiet
bi cong nghe trong day hoc, giao duc theo qui dinh;
b) Mirc kha: U.ng dung cong nghe thong tin va hoc lieu so trong hoat dOng
day hoc, gido duc; cap nhat va sir dung hieu qua cac phan mem; khai thac va sir
dung thiet bi cong nghe trong hog dOng day h9c, gido duc;
c) Mirc tot: Hugng can, ho trg clang nghiep nang cao nang lgc irng dung
cong nghe thong tin; khai thac va sir dung thiet bi cong nghe trong hoat dOng
day hoc, gido due.
97
8
Chirong III
HIYONG DAN SI DUNG CHUAN NGHE NGHIVP GIAO VIEN
Dieu 9. Yeu c’au danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien
1. Khach quan, toan dien, cong bang va dan chu.
2. Dip tren pham chL, nahg lire va qua trinh lam viec cua gido vien trong
dieu kien cu the cilia nha truemg va dia phuang.
3. Can c* vao mire cua timg tieu chi (14 dugc tai Chuang II Quy dinh nay
va c6 cac minh chdng xac thuc, ph* h9p.
Dieu 10. Quy trinh danh gia Ira xep Ioai ket qua danh gia theo chuAn
nghe nghip giao vien
1. Quy trinh (huh gia
a) Gido vien to danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien;
b) Ca see giao due ph6 thong to eh& lay y kien cua d6ng nghiep trong to
chuyen mon dai vai gido vien dugc danh gia theo chuan nghe nghiep gido vien;
c) Nguai dirng dau ca se( giao duc phi’) thong thirc hien danh gia va thong
bao ket qua danh gia gido vien tren ca see ket qua to danh gia cua gido vien, 3’T
kien cua d6ng nghiep va thgc tin that hien nhiem vu cua gido vien thong qua
minh chiing xac thgc, phu h9p.
2. Xep loaf ket qua danh gia
a) Dat chuan nghe nghiep gido vien a mire tot: CO tat ca cac tieu chi dat tilt
mire kha tree len, tei thieu 2/3 tieu chi d4 mire tot, trong do có cac tieu chi tai
Dieu 5 Quy dinh nay dat mite tat;
b) Dat chuan nghe nghiep gido vien 6 mire UP: CO t& ca the tieu chi dat tit
mire dat tree len, tei thieu 2/3 tieu chi dat tit mire UP tree len, trong do cac tieu
chi tai Dieu 5 Quy dinh nay dat mire kha tree len;
c) Dat chuan nghe nghiep gido vien a mire dat: CO tat ca cac tieu chi dat tilt
mire dat tree len;
d) Chua dat chuan nghe nghiep gido vien: CO tieu chi dugc danh gia chua
dat (tieu chi dugc danh gia chua dat khi ‘thong dap *ng yeu eau mire dat cilia tieu
chi do).
Dieu 11. Chu kY danh gia theo chuAn nghe nghiep giao vien
1. Gido vien tit danh gia theo chu kY mot nam mot tan vao cuei nam hoc.
it/
9
2. Ngued dung dau co so giao doc phe thong to chirc danh gia gido vien
theo chu kST hai nam mot 1an vao cuei nam hoc.
3. Trong truemg hop dac biet, duqc sir &Ong 3’7 dia co quan quan 17 cap tren,
nha trueyng rut ng‘an chu kST danh gia gido vien.
Die”’. 12. Giao vien so• giao dyc phO thong cot can.
1. Tieu chuan lua chon gido vien co s6 gido doc phe thong cot can
a) La gido vien co sa gido doc phe th8ng c6 it nhat 05 nam kink nghiem
giang day truc tiep 6 ding cap hoc cho tad thefi diem xet chon;
b) Dirge xep loai danh gia theo chuan nghe nghiep giao vier’ dat mirc kha
tr6 len, trong dO cac tieu chi tai Dieu 5 Quy dinh nay phai dat mirc tot;
c) Co kha nang thiet ke, trien khai cac gi6 day mau, to chi:re cac toa dam,
h8i than, bei duemg ve phucrng phap, 1(57 thuat day hoc, gido doc, not dung dei
mai lien quan den hoat dOng chuyen mon, nghiep vu va b8i &fang cho deng
nghiep trong truemg hoac cac truemg teen dia ban tham khdo va hoc tap;
d) Co kha nang sir dung ngoai ngfr, irng (long ding nghe thong tin, khai
thac six dung thiet bi cong ngh’e trong day hoc va gido doc, xay dung va phat
trien hoc lieu se, bei &ang gido vien;
e) Co nguyen vong tra thanh giao vien co s6 gido doc phe thong cot can.
Trong truong hop co s6 gido doc pile, ‘ thong c6 se lucmg giao vien dap ‘ ling
cac dieu kien cluvc quy dinh tai diem a, b, c, d, e khoan 1 Dieu nay nhieu hon
theo yeu cau dm co quan quart 1)’T cap teen thi uu tien lua chon gido vien co sa
gido doe pile thong cot can Oa teen cac tieu chuan sau: c6 trinh d8 tren chun
trinh do dao tao; duoc ‘cep loai danh gia theo chuan nghe nghiep gido vien
muc tot; duac cong nhan la gido vien day giOi cap tinh hoac c6 thanh tich dac
biet xuat sac trong day hoc, gido doc; c6 san pha‘m nghien ciru khoa hoc ki thuat,
giai phap d6i m6i trong day hoc va gido doc clugc cong nhan Va sir dung r8ng rai
trong nha truemg, tai dia phuong.
2. Quy trinh lua chon giao vien co sa gido doc 016 thong cot can
a) Co sa gido doc pho thong lua chon va de xu’at gido vien co sa gido doc
pile thong cot can va bao cao co quan quan 1Y cap tren;
b) Tru6ng phong gido doc va dao tao lua chon va phe duyet gido vien co so
giao doc phe thong cot can theo tham quyen; bao cat) so gido doe va dao tao;
10
c) Giam (Ric so gido due va dao tao lga than va phe duyet danh sach gido
vien co so gido due pith thong cot can theo tham quyen; bao cao Bo Gido due va
Dao tao theo yeti cau.
3. Nhiem vu cua giao vien co se( gido duc phe thong cot can
a) HO try, to van cho dOng nghiep trong truang hoac cac truemg tren dia
ban phat trien pham chat, nang lgc chuyen mon, nghiep vu theo chuan nghe
nghiep gido vien, phi’. hop \Teri dieu kien nha truong, dia phuong;
b) Ho trq, to van cho deng nghiep trong truang hoac cac trueng tren dia
ban cac van de lien quan den dam bao va nang cao chat hicmg day hoc, gido duc
cho hoc sinh; tham gia bier’ soan tai lieu chuyen de mon hoc, tai lieu hu•o’ng dan
(cho gido vien, hoc sinh); to chic huemg dan cac de tai nghien tiro khoa hoc cho
hoc sinh theo yeu cau cUa nguai dfing du co so gido duc phO thong va co quan
quan
c) Huang dan, ho tro dOng nghiep trong truang hoac cac truang tren dia
ban ve cac hog deng xay dung va thgc hien ke hoach gido duc nha truang, ke
hoach giang day mon hoc; ve vie’c thgc hien cac khoa dao tao, bOi duang gido
vien qua mang interne; ve boi dudng, tap huan nang cao nang lgc chuyen mon
cho dOi nga gido vien trong truang hoac cac truang tren dia ban; tham gia tap
huan, bOi dueing gido vien theo yeu cau hang nam cua nganh (cap phong,
BO);
d) Tham muu, to van cho cap quail li tnrc tiep ve tong tac xay dung k6
hoach giao duc nha true(ng phi’ hop ved dieu kien cu the cUa dia phuang nham
bao dam muc tieu, chat luong day hoc, gido duc va nang cao nang lgc chuyen
mon, nghiep vu cua dei nga gido vien; tham gia to chirc, bao cap chuyen mon,
nghiep vu tai cac hei nghi chuyen de, cac buOi sinh hog chuyen mon cua truang
hoac cac truemg tren dia ban;
e) Thgc hien ket nei, hop tac vo i cac co so• dao tao, bOi dudng gido vien,
cac don vi nghien elm, 1mg dung va chuyen giao khoa hoc gido duc (dac biet la
khoa hoc su pham 1mg dung).
Chiming IV
TO ClItt THVC HWN
Dieu 13. Tra.ch nhi0i cua Bo Giao due va Dao tao
Cue Nha giao va Can be quail 13’T gido duc chi dao, huOng cran, kiem tra viec
dux hien cac quy dinh dm van ban nay; xay dung ke hoach dao tao, bOi dudng,
1
KT. BO TRU’ONG
Ll TRUbNG
„*-•
yen Hu•u Di)
11
phat trien dOi ngit gido vien co sa giao dye phO thong dap img yeu cau ye pham
chat, nang l‘rc theo chuan nghe nghiep gido vien.
Dieu 14. Trach nhiem eria so’ giao due Ara dao tao
1. Chi dao, to chirc thgc hien Quy dinh nay theo tham quyen; cap nhat, bat)
cao BO Gido chic va Da° tao ket qua danh gia gido vien theo chuan nghe nghiep
gido vien tnrac ngay 30 thang 6 hang nam.
2. Xay dung va thvc hien ke hoach ciao tao, bei dtang, phat trien dei ngu
gido vien ca so gido chic pho th8ng theo tham quyen dtra teen ket qua danh gia
gido vien theo chuan nghe nghiep gido vien.
Dieu 15. Traci’ nhiem ciia phong giao dye va dao tao
1. Chi dao, to chirc thvc hien Quy dinh nay theo tham quyen; cap nhat, ban
cao ser gido due va dao taco ket qua danh gia gido vien theo chuan nghe nghiep
gido vien.
2. Xay dung va -dux hien ke hoach dao tao, bei duerng, phat hien dOi nga
gido vien ca gido dijc ph6 thong theo tham quyen dtra tren ket qua danh gia
gido vien theo chuan nghe nghiep gido vien.
Dieu 16. Traci’ nhiem eau co so’ giao dye phii thong
1. Ngueri dUng dau co se( gido dijc pho thong chi dao, to chirc &nit gia gido
vien theo chuan nghe nghiep gido vien; cap nhat, boo coo ca quan quail VT cap
tren ket qua danh gia gido vien theo chuan nghe nghiep gild° vien.
2. Xay dung va -dux hien ke hoach &do tao, bei &long, phat trien dOi ngti
giao vien co so gido dvc 06 thong theo tham quyen dua teen ket qua danh gia
theo chuan nghe nghiep gido vien.
3. Tham mtru vori co quan quail VT cap tren, chinh quyen dia phuong ve
cong tac quart VT, 1:16i du’dng nang cao pham chat, nang ltrc chuyen mon, nghiep
vu cho dei nga gido vien co sa gido dttc ph6 thong dua tren ket qua danh gi6
theo chuan nghe nghiep giao vien.