Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá trường THCS Ngô Quyền năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

Số : 01A  /QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Cư Bao, ngày 15  tháng 01  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Ngô Quyền

năm học 2018-2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

Căn cứ thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn, và các bộ phận đoàn thể trong nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Ngô Quyền gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Giúp việc cho Hội đồng có nhóm thư ký và các nhóm công tác gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai công tác tự đánh giá Trường THCS Ngô Quyền theo quy định  hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Phòng GD & ĐT TX Buôn Hồ (để b/c);

– Lưu:Văn thư.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

NGUYỄN TÁ HÙNG

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ                         (Kèm theo Quyết định số 01A  /QĐ, ngày 15 tháng 01 năm 2019)

 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Tá Hùng Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Huỳnh Đức Nguyên P.Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Trần Văn Thanh P.Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
4 Phan Thị Thúy  Hằng Thư ký Thư ký HĐ
5 Nguyễn Trường Sơn Phó bí thư chi bộ Uỷ viên HĐ
   6 Nguyễn Dư Ngọc CT Công Đoàn Uỷ viên HĐ
7 Lưu Thị Hoa Tươi Tổ trưởng Uỷ viên HĐ
8 Vũ Thị Thu Hằng Tổ trưởng Uỷ viên HĐ
9 Nguyễn Thị Tuyết Nga Tổ trưởng Uỷ viên HĐ
10 Võ Văn Qúy Tổ trưởng Uỷ viên HĐ
11 Nguyễn Văn Dương Tổ phó Uỷ viên HĐ
12 Lê Thanh Huyền Giáo viên Uỷ viên HĐ
13 Trần Thị Kim Oanh TPT Đội Uỷ viên HĐ
14 Nguyễn Mạnh Hùng Tổ trưởng Uỷ viên HĐ
15 La Văn Lí Tổ Phó Uỷ viên HĐ
16 Vũ Thị Như Quỳnh CTPC Uỷ viên HĐ
17 Cao Uyên Thao Kế toán Uỷ viên HĐ
18 Nguyễn Bảo Minh Dung Văn Thư -TQ Uỷ viên HĐ
19 Đào Thị Thanh Tân Tổ trưởng Uỷ viên HĐ
20 Nguyễn Thị Thu Hiền Ban thanh tra ND Uỷ viên HĐ

(Danh sách gồm có 20 người)

DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Phan Thị Thúy  Hằng Thư ký Thư ký(nhóm trưởng)
2 Nguyễn Bảo Minh Dung Văn Thư -TQ Thành viên
3 Đào Thị Thanh Tân Tổ trưởng Thành viên

(Danh sách gồm có 3 người)

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
Nhóm 1

(Tiêu chuẩn 1)

Tổ chức và quản lý nhà trường (10 t/c)

Nguyễn Tá Hùng H.trưởng Nhóm trưởng
Nguyễn Mạnh  Hùng Tổ trưởng Thành viên
Nguyễn Trường  Sơn Phó BTCB Thành viên
Võ Văn Quý Tổ trưởng Thành viên
Vũ Thị Như Quỳnh CTPC Thành viên
Lê Thanh Huyền Giáo viên Thành viên
Nhóm 2 (Tiêu chuẩn 2)

CBQL, GV, NV, HS (4 t/c)

Phan Thị Thúy Hằng Thư kí Nhóm trưởng
Nguyễn Thị Thu Hiền Thanh tra Thành viên
Nguyễn  Thị Tuyết Nga Tổ trưởng Thành viên
Nguyễn Bảo Minh Dung Văn Thư Thành viên
Nhóm 3 (Tiêu chuẩn 3)

Cơ sở vật chất và TBDH

( 6 t/c)

Trần Văn Thanh P.H trưởng Nhóm trưởng
Cao Uyên Thao Kế toán Thành viên
Lưu Thị Hoa Tươi Tổ trưởng Thành viên
Nhóm 4 (Tiêu chuẩn 4)

Quan hệ giữa nhà trường, GĐ-XH

(2 t/c)

Nguyễn Dư Ngọc CTCĐ Nhóm trưởng
Trần Thị Kim Oanh TPTĐ Thành viên
Nguyễn Văn Dương Tổ phó Thành viên
Nhóm 5 (Tiêu chuẩn 5)

Hoạt động GD và kết quả GD ( 6 t/c)

Huỳnh Đức Nguyên P.H trưởng Nhóm trưởng
Đào Thị Thanh Tân Tổ trưởng Thành viên
La Văn Lý Tổ phó Thành viên
Vũ Thị Thu Hằng Tổ trưởng Thành viên

 

 

Профессионалы клиники постоянно отслеживают самые новые texas a&m admission essay тенденции и технологии в зубоврачебном деле.