Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá trường THCS Ngô Quyền năm học 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá trường THCS Ngô Quyền năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN Số : 01A  /QĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cư Bao, ngày 15  tháng 01  năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Ngô Quyền năm học 2018-2019   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN Căn cứ thông... ...