MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2020

MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2020

Lượt xem:

...
Kế hoạch kiểm tra giám sát chi bộ năm 2020

Kế hoạch kiểm tra giám sát chi bộ năm 2020

Lượt xem:

...
Nghị quyết chi bộ năm 2020

Nghị quyết chi bộ năm 2020

Lượt xem:

...
Mẫu hồ sơ kiểm tra, giám sát đảng viên chi bộ

Mẫu hồ sơ kiểm tra, giám sát đảng viên chi bộ

Lượt xem:

Stefan franke erklärt unseren wirtschaftschemikern den bereich des strategischen einkaufs und zeigte ihnen hausarbeit schreiben lassen so eine interessante berufsperspektive auf. ...
Hướng dẫn đảng viên viết báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành

Hướng dẫn đảng viên viết báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành

Lượt xem:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   BÁO CÁO Tự kiểm tra đảng viên chấp hành —– Kính gửi: Chi bộ ………………………. Thực hiện Quyết định số …  QĐ/CB, ngày … tháng  ..  năm …. của Chi bộ….. kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí …… về việc…… (Ghi rõ nội dung kiểm tra) Mốc thời gian từ tháng…. .. năm ……đến tháng ….. năm ….. Nay... ...
Kế hoạch kiểm tra, giám sát chi bộ năm 2019

Kế hoạch kiểm tra, giám sát chi bộ năm 2019

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ CƯ BAO                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     CHI BỘ THCS NGÔ QUYỀN * Số: 01-KH/CB                          Cư Bao, ngày 16 tháng 01 năm 2019   KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2019   – Căn cứ  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; – Căn cứ Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Chính trị về chiến lược... ...
Nghị quyết nhiệm vụ chi bộ năm 2019

Nghị quyết nhiệm vụ chi bộ năm 2019

Lượt xem:

ĐẢNG ỦY XÃ CƯ BAO CHI BỘ NGÔ QUYỀN Số: 01-NQ/CB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM              Cư Bao, ngày  14 tháng 01 năm 2019 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ năm 2019 Phần thứ nhất MỘT SỐ TÌNH HÌNH CHỦ YẾU NĂM 2018 Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của Đảng bộ xã Cư Bao nói chung và của chi... ...