Kế hoạch kiểm tra, giám sát chi bộ năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐẢNG ỦY XÃ CƯ BAO                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    CHI BỘ THCS NGÔ QUYỀN

*

Số: 01-KH/CB                          Cư Bao, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2019

 

– Căn cứ  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Căn cứ Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020;

– Căn cứ Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ Ngô Quyền  nhiệm kỳ 2017-2020;

– Chi bộ Ngô Quyền xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2019 như sau:

 

I-VỀ NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

– Về thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

– Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ  Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

– Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đối với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trong năm.

– Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao đối với Đảng viên, kiểm tra việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và chế độ sinh hoạt của Đảng viên. Ngoài ra việc kiểm tra, giám sát nội dung nêu trên, chi bộ sẽ kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên khác khi xét thấy cần thiết.

 

II-ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN  KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Về số lượt đảng viên được kiểm tra, giám sát: Trong năm được kiểm tra từ 50% trở lên: 14/27 đồng chí (đạt tỷ lệ  51,8%  tổng số đảng viên của chi bộ)

Gồm các đồng chí và thời gian kiểm tra, giám sát cụ thể như sau:

 

TT Họ tên Nội dung kiểm tra Mốc thời gian kiểm tra Dự kiến kỳ họp chi bộ
1 Dương Thị Quyên – Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

Từ tháng 02/2018 đến hết tháng 02/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 03
2 Huỳnh Đức Nguyên – Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ tháng 02/2018 đến hết tháng 02/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 03
3 Võ Văn Quý – Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

Từ tháng 02/2018 đến hết tháng 02/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 03.
4 Đặng Hữu Việt – Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống.

Từ tháng 02/2018 đến hết tháng 02/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 03
5 Nguyễn Mạnh Hùng – Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từ tháng 02/2018 đến hết tháng 02/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 03
6 Hồ Thị Tiếp – Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính chị “ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ tháng 03/2018 đến hết tháng 03/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 04
7 Mai Thị Bốn – Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Từ tháng 03/2018 đến hết tháng 03/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 04
8 Nguyễn Thị Thanh Thúy – Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từ tháng 03/2018 đến hết tháng 03/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 04
9 Đặng Nguyễn Thị Hồng Hoa – Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống.

Từ tháng 03/2018 đến hết tháng 03/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 04
10 Trần Văn Thanh – Thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên.

– Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ tháng 03/2018 đến hết tháng 03/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 04
11 Đào Thị Thanh Tân – Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính chị “ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ tháng 04/2018 đến hết tháng 04/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 05
12 Lưu Thị Hoa Tươi – Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính chị “ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ tháng 04/2018 đến hết tháng 04/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 05
13 Phạm Thị Mỹ Châu – Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Chế độ sinh hoạt của người Đảng viên.

Từ tháng 04/2018 đến hết tháng 04/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 05
14 Nguyễn Kim Anh Thi – Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Chế độ sinh hoạt của người Đảng viên.

Từ tháng 04/2018 đến hết tháng 04/2019 Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 05

 

Ngoài kiểm tra đảng viên chấp hành đối với những đồng chí nêu trên, Chi bộ sẽ thường xuyên tổ chức giám sát đối với các đồng chí đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ  được giao; việc chấp hành Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; việc thực hiện Quy định số 10 – QĐ/TU, ngày 11/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

 

III-VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đối với chi uỷ, chi bộ

Trên cơ sở kế hoạch, giám sát, tùy theo từng nội dung ứng với từng đối tượng kiểm tra, Chi bộ ra Quyết định kiểm tra, hướng dẫn cho đảng viên được kiểm tra chuẩn bị  Báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành, bố trí thời gian sinh hoạt Chi bộ để tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành theo thời gian đã xác định.

2-Đối với đảng viên được kiểm tra

Những đảng viên được kiểm tra phải chấp hành nghiêm túc sự kiểm tra của Đảng, có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra theo nội dung được giới thiệu để báo cáo trong cuộc họp của Chi bộ.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ năm 2019.

T/M CHI BỘ

   Nơi nhận                                                                BÍ THƯ   

– Đảng ủy;                               Để b/c

– UBKT Đảng ủy xã Cư Bao;

– Các đ/c đảng viên (T/hiện);

– Lưu CB;

Nguyễn Tá Hùng

 

We say that the remedy belongs to the parents, https://justdomyhomework.com/ said glenn a.