Hướng dẫn đảng viên viết báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

BÁO CÁO

Tự kiểm tra đảng viên chấp hành

—–

Kính gửi: Chi bộ ……………………….

Thực hiện Quyết định số …  QĐ/CB, ngày … tháng  ..  năm …. của Chi bộ….. kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí …… về việc…… (Ghi rõ nội dung kiểm tra)

Mốc thời gian từ tháng…. .. năm ……đến tháng ….. năm …..

Nay tôi làm bản tự kiểm tra với những nội dung như sau:

I- Sơ lược về lịch sử bản thân:

Họ và tên:………………………………………………………………………

Ngày …. Tháng …. năm sinh…………;  Vào đảng, ngày ….. tháng….. năm…..

Chức vụ trong Đảng…………………………………………………………..

Chức vụ về chính quyền……………………………………………………….

Hiện nay đang sinh hoạt tại Chi bộ……………………………………

II- Kết quả đạt được  ( về những nhiệm vụ theo nội dung được kiểm tra)

……………………………………………………..……………………………………

III- Tự nhận xét

  1. Ưu điểm (của những nội dung được kiểm tra)

…………………………………………………………………………………………

          Nguyên nhân ưu điểm

…………………………………………………………………………………………

2- Về khuyết điểm (của những nội dung được kiểm tra)

…………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân khuyết điểm

…………………………………………………………………………………….…

IV- Biện pháp khắc phục

(nêu những biện pháp khắc phục các khuyết điểm theo các nội dung được kiểm tra nêu trên)

…………………………………………………………………………………………

          Trên đây là báo cáo tự kiểm tra về việc……(Ghi rõ nội dung kiểm tra), rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí đảng viên trong chi bộ để bản thân khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Tự nhận xét: Qua những ưu điểm, khuyết điểm nêu trên, bản thân tôi tự nhận đã chấp hành ……….. …….. nội dung được kiểm tra.

……, ngày …  tháng ….  năm…

Người làm báo cáo

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Lưu ý; Những dòng chữ in nghiêng được ghi trong mẫu tham khảo này chỉ có giá trị làm Câu dẫn, đảng viên viết báo cáo tự kiểm tra không viết trong báo cáo tự kiểm tra./.

Falko schappacherbereichsleiter system klicken Sie auf diese zelletel.