Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT T.X BUÔN HỒ

TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

 
Số: 05/KH-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

 
Cư Bao, ngày 14 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Căn cứ Công văn số 193/PGDĐT-THCS, ngày 20/09/2018 của Phòng GD&ĐT Thị xã Buôn Hồ. Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương. Phát huy các thành tích đã đạt được trong năm học 2017- 2018, tích cực khắc phục mọi khó khăn. Trường THCS Ngô Quyền nỗ lực và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm học 2018- 2019 theo hướng chất lượng, hiệu quả với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau đây:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 2. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cấp uỷ, chính quyền địa phương; của Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ; của các cơ quan đoàn thể và đông đảo các bậc phụ huynh nhà trường. Ban giám hiệu nhiệt tình, năng động trong công tác quản lý giáo dục, tâm huyết với nghề.

Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên tâm huyết với nghề dạy học, phong cách mô phạm, tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, biết hợp tác và gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Chất lượng học sinh: Đa số các em chăm ngoan lễ phép, có ý thức học tập tốt.

 1. Khó khăn:

Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự quan tâm đúng mức việc vận dụng khả năng, năng lực vào công tác dạy học, quản lý, giáo dục học sinh.

Số lượng học sinh là người đồng bào dân tộc tương đối cao chiếm tỉ lệ 39 %  (267/684). Chất lượng học sinh đầu vào còn thấp, tỷ lệ học sinh yếu kém còn cao, ý thức học tập, rèn luyện một số em chưa tốt.

Một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em mình, còn giao phó cho nhà trường quản lý, giáo dục.

Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu hoạt động dạy và học tối thiểu của giáo viên và học sinh…

Địa bàn dân cư rộng, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, trình độ dân trí chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên ảnh hưởng đến việc đi học chuyên cần của học sinh.

 1. QUY MÔ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, ĐỘI NGŨ:

+ Số lớp: 23; Số học sinh: 684, Nữ: 334 (số học sinh học ngoại ngữ, tin học: 684 HS). Dân tộc: 267 em, nữ dân tộc: 141 em; Hộ nghèo, khó khăn, chính sách: 41 em.

+ Số lượng đối với CCVC: Tổng số: 57 đ/c (01 bảo vệ); Nữ: 37 đ/c; Dân tộc: 01, Nữ dân tộc: 0. Đảng viên: 27 đ/c; Nữ: 15 đ/c, dân tộc: 1 đ/c.

Tổng số CCVC có trình độ đại học là 44/57 đ/c(QL: 3, GV:39, NV: 2), tỷ lệ 77,2%, cao đẳng: 8 đ/c (GV: 8), trung cấp: 4 đ/c, bảo vệ : 1 đ/c.

Số giáo viên trực tiếp đứng lớp: 44 đ/c, tỷ lệ: 1,9 GV/lớp ( chuyên trách PC:1, TPTĐ: 1, giáo viên tăng cường anh văn: 1)

+ Số phòng học: 16

+ Số phòng học sử dụng làm văn phòng:

+ Số phòng máy vi tính: 01; Số máy vi tính phục vụ dạy học: 27

+ Trường có 100% máy vi tính nối mạng Internet để phục vụ công tác quản lý và dạy học.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2018 – 2019.

* NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

 1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên trung học; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh trong nhà trường; có các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.
 2. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học một cách linh hoạt, sáng tạo.
 3. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; tích cực cải tiến đổi mới trong sinh hoạt tổ chuyên môn; tiếp tụcthực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; chủ động lựa chọn các nội dung để xây dựng chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và chuyên đề tích hợp liên môn;đa dạng hóa các hình thức học tập của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
 4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường; tiếp tục triển khai mở rộng dạy học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm ở các trường THCS có đủ điều kiện; đa dạng hóa hình thức học tập và triển khai áp dụng kiểm tra, đánh giá đầu ra ngoại ngữ đối với học sinh các cấp học theo định dạng bài thi Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; tăng cường công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ.
 5. Tích cực triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo, triển khai xây dựng mô hình trường học gắn với sản xuất, kinh doanh, mô hình STEM; triển khai sâu rộng hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường và cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động này; duy trì có hiệu quả mô hình trường học mới.
 6. Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng-An ninh trong nhà trường; đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước, tổ chức dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh.
 7. Triển khai sử dụng bộ Tài liệu dạy học địa phương tỉnh Đắk Lắk trong các trường; đẩy mạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, phân luồng học sinh và giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường.
 8. Tiếp tục triển khai để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020, gắn việc xây dựng trường chuẩn quốc gia với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; chú trọng công tác giáo dục dân tộc và giáo dục khuyết tật trong nhà trường.
 9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, trong quản lý chuyên môn, trong tuyển sinh, bồi dưỡng giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, tài liệu, học liệu, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, thư viện trường học.
 10. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy định về dạy thêm, học thêm; Quản lý chặt chẽ chương trình dạy học các trường THCS; vệ sinh, an toàn trường học; tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 và những năm học tiếp theo.
 11. Đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; chỉ đạo các nhà trường chủ động khảo sát, đánh giá nhằm xác định nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng một cách hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.
 12. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
 13. Số lượng đối với CCVC: Tổng số: 57 đ/c (01 bảo vệ); Nữ: 37 đ/c; Dân tộc: 01, Nữ dân tộc: 0. Đảng viên: 27 đ/c; Nữ: 15 đ/c.

Tổng số CCVC có trình độ đại học là 44/57 đ/c(QL: 3, GV:39, NV: 2), tỷ lệ 77,2%, cao đẳng: 8 đ/c (GV: 8), trung cấp: 4 đ/c, bảo vệ : 1 đ/c.

Số giáo viên trực tiếp đứng lớp: 44 đ/c, tỷ lệ: 1,9 GV/lớp ( chuyên trách PC:1, TPTĐ: 1, giáo viên tăng cường anh văn: 1)

 1. Số lượng học sinh:

 

 

 

 

Khối lớp T/S

lớp

T/S

HS

Nữ Dân

tộc

Nữ

DT

Con Hộ

nghèo

GĐ cận

nghèo,

Kh. khăn

Ghi chú
6

7

8

9

6

6

6

5

198

180

158

148

83

84

84

84

78

73

58

58

33

34

35

39

08

06

07

0

09

06

04

01

 
Tổng cộng 23 684 335 267 141 21 20  

 

Duy trì sĩ sốphấn đấu đạt tỷ lệ 99 % ( 678 em/684)

Học sinh lên lớp thẳng:  650 em, đạt tỷ lệ 95,4%

Học sinh tốt nghiệp cuối cấp: 148/148, đạt tỷ lệ 100%

Học sinh giỏi cấp thị xã: 24 em; cấp tỉnh có: 1-2 em.

 1. Chất lượng giáo dục hai mặt phấn đấu đạt như sau:

:

* Hạnh kiểm                                               * Học lực

+ Tốt: 561/684 em, tỷ lệ: 82%                  + Giỏi:  110/684 em, tỷ lệ: 16%

+ Khá: 120/684 em, tỷ lệ: 17,5%              + Khá: 233/684 em, tỷ lệ: 34%

+ Tb:   3/684 em, tỷ lệ: 0,5%                     + Tb:    315/684 em, tỷ lệ: 46%

+ Yếu, kém: 26/684em, tỷ lệ:  4%

 

 1. Cơ sở vật chất:

– Sửa chữa lại phòng học làm phòng tổ bộ môn, sơn, sửa lại các cửa sổ, cửa chính các phòng học cấp 4…

– Thực hiện có hiệu quả chủ đề “Trật tự tốt, cảnh quan đẹp, môi trường sạch, an toàn”. Tích cực giáo dục ý thức tốt cho CBGV cũng như học sinh đối với công tác bảo vệ CSVC, công tác phòng chống cháy nổ cũng như tài sản thiết bị của nhà trường.

 1. Công tác phổ cập giáo dục:

Phấn đấu giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học đến mức tối đa để đảm bảo cho công tác phổ cập giáo dục THCS được bền vững. Thường xuyên cập nhật số liệu, …

 1. Phong trào thi đua trong nhà trường.

6.1 Đối với  tập thể:

– Chi bộ phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh;

– Nhà trường phấn đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến;

– Công đoàn phấn đấu đạt Công đoàn vững mạnh;

– Chi đoàn TN, Đội thiếu niên vững mạnh;

– Phấn đấu có 4 tổ chuyên môn đạt tổ tiên tiến;

– Cơ quan đơn vị văn hóa.

6.2 Đối với cá nhân:

Phấn đấu: 45 đ/c đạt danh hiệu LĐTT (trong đó: 07 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ). Phấn đấu 2 đ/c được UBND tỉnh tặng bằng khen, 12 đ/c được  UBND thị xã Tặng Giấy khen.

GVDG cấp trường: 32; GVG cấp Thị xã: 4

 1. Công tác Đảng – Đoàn thể:

7.1 Công tác Đảng: Tập trung chỉ đạo các hoạt động của nhà trường một cách toàn diện, duy trì và phấn đấu xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp được 01 đến 02 Đảng viên mới.

7.2 Công tác Đoàn thể: Cũng cố tổ chức đoàn thể đi vào hoạt động có hiệu quả, tập trung chú trọng vào việc Công đoàn cùng tham gia quản lý trường học và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Thực hiện tốt các chức năng được quy định trong điều lệ Công đoàn. Tích cực tuyên truyền giáo dục cho công đoàn viên thực hiện tốt chính sách KHHGĐ, giỏi việc trường đảm việc nhà, …

7.3 Các tổ chức khác như Chi đoàn thanh niên- Đội thiếu niên

– Kịp thời tổ chức đại hội theo tiến trình chỉ đạo của cấp trên, đồng thời thực hiện đúng chức năng có hiệu quả. Lên kế hoạch Năm, học kỳ, tháng, tuần kịp thời.

– Tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng phong trào văn nghệ, thể thao phục vụ tốt ở các ngày Lễ lớn và các hoạt động phong trào ở địa phuơng. Tích cực tham gia vào việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 1. Ban đại diện cha mẹ học sinh:

– Tăng cường hơn nữa vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc xã hội hoá giáo dục, cùng với nhà trường tích cực tham mưu với địa phương tu sửa cơ sở vật chất tối thiểu phục vụ cho việc dạy học.

– Cùng với nhà trường tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nuớc về lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tích cực cùng với nhà trường thực hiện tốt ba cuộc vận động lớn và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”

 1. Công tác tổ chức quản lý trường học:

9.1 Phân công nhiệm vụ và thực hiện công tác quản lý:

– Căn cứ điều 19, chương II, điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ GD&ĐT ban hành (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo Dục& Đào Tạo) quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

– Ban giám hiệu nhà trường thống nhất phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban giám hiệu năm học 2018 – 2019 (có bảng phân công cụ thể kèm theo)

9.2 Chỉ định và ban hành các quyết định bổ nhiệm giữ các chức vụ trong nhà trường:

– Các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tổ văn phòng thực hiện theo quyết định của hiệu trưởng.

– Thư ký hội đồng: đ/c Phan Thị Thúy Hằng.

– Các chức danh: Kế toán, Văn thư-thủ quỹ, phụ trách thiết bị, thư viện, tổng phụ trách Đội thiếu niên, chuyên trách phổ cập, … thực hiện theo quyết định của cấp trên (Căn cứ quá trình tác nghiệp, tinh thần thái độ làm việc và hiệu quả công việc được phân công, hiệu trưởng nhà trường có thể phân công kiêm nhiệm một số công việc cho phù hợp với năng lực, sở trường nhằm nâng cao hơn hiệu quả công việc).

– HĐTĐ khen thưởng: gồm BGH; đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên; các tổ trưởng chuyên môn, tổ văn phòng do đ/c Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng, đ/c chủ tịch công đoàn làm Phó chủ tịch Hội đồng trực.

– Hội đồng chủ nhiệm có 23 đ/c GVCN làm thành viên, đ/c Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng, đ/c Tổng phụ trách Đội làm Phó Chủ tịch HĐ.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN:

 1. Công tác tư tưởng chính trị – công tác Đảng – Đoàn thể:

– Tăng cường quán triệt đội ngũ CBGV-NV thường xuyên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

– Tập trung xây dựng khối đoàn kết nội bộ từ Chi bộ, BGH đến các tổ chức đoàn thể. Tập thể CBGV phải có sự thống nhất cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Mọi ý kiến khiếu nại đều được giải quyết hết sức kịp thời, khách quan.

– Đối với Đảng viên phải nghiêm túc thực hiện những quy định về những điều Đảng viên không được làm, thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng.

– Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Mọi thành viên trong nhà trường đều được quán triệt và thực hiện tốt điều lệ trường phổ thông, nội quy nhà trường, những quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ giáo dục. Nâng cao hiểu biết các văn bản pháp luật thông qua tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Website của trường, của ngành,…

– Tiếp nhận và xử lý thông tin có hiệu quả.

– CB-GV tích cực tham gia các đợt học tập chính trị nghị quyết của cấp trên cũng như của ngành giáo dục

 1. Đối với công tác đổi mới quản lý:

Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch quản lý giáo dục, cũng cố kỹ cương nề nếp dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử. Đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phân phối chương trình ở các môn học.

Thực hiện tốt 3 công khai để người học và xã hội giám sát đánh giá đó là:

+ Công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo;

+ Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên;

+ Công khai thu chi tài chính.

Mỗi thành viên trong BGH phải đề cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân phụ trách. Nắm vững các văn bản chỉ đạo chuyên môn, động viên khuyến khích giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm giúp đỡ học sinh trong học tập và rèn luyện. Không ngừng tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, nhằm tuyên truyền và thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng Nhà nước về xã hội hoá giáo dục.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể cùng tham gia quản lý trường học.

Tăng cường công tác quản lý dạy thêm học thêm tại nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

 1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Đưa hoạt động này thành hoạt động thường xuyên trong trường học.

Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của CBGVNV và học sinh.

Tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét về chất lượng giáo dục.

Tổ chức phong trào thi thiết kế bài giảng điện tử.

Bên cạnh đó Đoàn TN, Đội thiếu niên cần có kế hoạch để tổ chức các hoạt động ngoại khóa có tác dụng giáo dục toàn diện cho học sinh. Chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ đèo Hà Lan theo phân công của cấp trên.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được Thị ủy phân công để làm tốt công tác kết nghĩa với Buôn KWang A, xã Cư Bao.

Tổ chức các hoạt động văn nghệ TDTT, thi giải toán trên máy tính cầm tay, thi giải toán, tiếng anh, an toàn giao thông trên mạng Internet nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập và rèn luyện kỹ năng sống. Tích cực bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.

 1. Thực hiện chương trình kế hoạch giáo dục:

– Thực hiện chương trình theo đúng đủ các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục và Đào tạo và thực hiện đúng chương trình bám sát, nâng cao. Giao cho tổ trưởng chuyên môn kiểm tra đánh giá kết quả học tập các môn học, báo cáo về Hiệu trưởng theo định kỳ để có sự chỉ đạo sát đúng có hiệu quả.

– Đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn có trách nhiệm lập kế hoạch, quản lý chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động giáo dục cho cả năm học, từng học kỳ và từng tháng.

– Việc thực hiện tích hợp hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp. Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho từng tháng, đảm bảo về mặt thời lượng quy định. Nội dung tích hợp trên cơ sở có hướng dẫn của ngành cần thực hiện sát với thực tiễn địa phương.

Bên cạnh các hoạt động như trên cần tiếp tục thực hiện giáo dục đạo đức, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giáo dục kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

– Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học “Mỗi giáo viên cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới phương pháp dạy học và quản lý”

Giáo viên cần tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh, sử dụng linh hoạt kỹ thuật dạy học mới. Trách nặng nề quá tải, bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy độc lập, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học. Giáo viên sử dụng hợp lý SGK, chú trọng phát huy tính tích cực hứng thú trong học tập của các em.

Tích cực thực hiện việc khai thác ứng dụng CNTT để đổi mới kiểm tra, đánh giá, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. 100% giáo viên tham gia thi dạy học theo chủ đề tích hợp; thi GVCN lớp giỏi, …

Giáo viên tích cực dự giờ thăm lớp, tổ chức sinh hoạt theo tổ chuyên môn góp ý rút kinh nghiệm giảng dạy, hội thảo cấp trường, …

Mỗi tổ ít nhất thực hiện được 4 chuyên đề dạy học có chất lượng/năm học, các chuyên đề phải lấy học sinh làm trung tâm. Về thời gian chủ yếu tập trung ở học kỳ I. Những giáo viên có thâm niên công tác, những giáo viên là cốt cán ở các tổ chuyên môn cần phải đầu tư cho các chuyên đề để giáo viên trẻ có điều kiện học hỏi kinh nghiệm

Nhà trường và Công đoàn phát động phong trào viết SKKN và làm đồ dùng dạy học; một giáo viên có một SKKN với đề tài tập trung ở lĩnh vực nâng cao chất lượng dạy học (Về thể thức thực hiện như quy định của PGD&ĐT)

– Đổi mới kiểm tra đánh giá:

Giáo viên cần coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra của học sinh, qua đó điều chỉnh hoạt động dạy học. Giúp học sinh biết tự đánh giá để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập. Giáo viên đánh giá học sinh phải trung thực khách quan, công minh. Hiệu trưởng cần nắm bắt kịp thời những sai sót trong đánh giá để uốn nắn giáo viên làm tốt hơn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra chế độ cho điểm để có chỉ đạo sát đúng.

Muốn đổi mới được công tác kiểm tra đánh giá có hiệu quả, các tổ chuyên môn cần bồi dưỡng cho giáo viên kỹ năng ra đề, tổ chức kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông với ba cấp độ: biết, thông hiểu và vận dụng sáng tạo.

Cần tham khảo các câu hỏi, bài tập, đề thi, giáo án, tài liệu tham khảo trên Website của Sở, của Bộ giáo dục. Cần nắm bắt đặc trưng của các môn học để có hình thức kiểm tra đánh giá cho phù hợp.

– Nâng cao chất lượng dạy học:

Cần chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu, kém ngay từ đầu năm học, từ đầu cấp học.

Bố trí giáo viên giảng dạy khối lớp 6, 9 là những người có kinh nghiệm nhiệt tình trong công tác chuyên môn. Tổ chức tuyên dương khen thưởng những giáo viên có thành tích một cách kịp thời

Ban giám hiệu cần tổ chức nghiêm túc công tác thi, kiểm tra từ khâu ra đề, coi thi, chấm và nhận xét đánh giá nhằm khắc phục việc ngồi nhầm lớp.

 1. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Rà soát lại tất cả các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, từ đó lập kế hoạch để tham mưu với các cấp hỗ trợ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng những hạng mục công trình còn thiếu, mua sắm đầy đủ kịp thời những trang thiết bị phục vụ dạy học theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, nhằm từng bước xây dựng trường THCS Ngô Quyền đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch vào năm học 2018- 2019.

 1. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và CBQL

Đội ngũ GV-CBQL hiện tại của nhà trường đủ so với quy định, giáo viên có trình độ trên chuẩn tỷ lệ cao, song cần tạo điều kiện để cho giáo viên tiếp tục học tập đạt trên chuẩn đối với những giáo viên chỉ mới đạt chuẩn. Giáo dục ý thức trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cho các nhà giáo.

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

Thực hiện việc đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các thông tư và công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT một cách nghiêm túc, khách quan để giáo viên có hướng phấn đấu hoàn thiện hơn.

Thực hiện nghiêm túc đánh giá phân loại CCVC theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ.

 1. CÔNG TÁC PHỐI HỢP:

Nâng cao chất lượng công tác đoàn thể trong nhà trường, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đoàn thể và chính quyền nhà trường trong các mặt hoạt động nhằm giáo dục toàn diện học sinh.

 1. Đối với Công đoàn:

– Phát huy và thực hiện tốt nếp sống lành mạnh, xây dựng môi trường dân chủ-kỷ cương-tình thương-trách nhiệm, trong cán bộ giáo viên, nhân viên.

– Tổ chức cho Công Đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”

– Phát huy vai trò lãnh đạo quần chúng của Công Đoàn, xây dựng tổ ấm Công Đoàn, đoàn kết thương yêu tương trợ lẫn nhau, chú ý phát huy sự mẫu mực của giáo viên, gương sáng ở mọi lúc mọi nơi, chú ý phát huy nề nếp, trật tự tập trung trong sinh hoạt hội họp.

– Quan tâm cải thiện đời sống giáo viên, nhân viên về vật chất lẫn tinh thần.

 1. Đối với Đoàn thanh niên:

– Tổ chức nội dung thi đua cho Đoàn viên GV-NV, học sinh hiệu quả, cụ thể,…

– Cố gắng thực hiện chuyên đề gương người tốt việc tốt, gương học giỏi, có sự thu hút thanh niên, giáo dục lòng tương trợ, thương yêu lẫn nhau.

– Nhà trường tạo mọi điều kiện để đoàn viên GV, HS có thời gian sinh hoạt bên cạnh giờ học văn hóa.

– Chú ý bồi dưỡng đoàn viên tích cực để giới thiệu vào tổ chức Đảng.

– Phải tạo nhiều hoạt động sân chơi bổ ích vui để học, để làm việc, góp phần vào việc quản lý và giáo dục toàn diện học sinh.

 1. Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh.

– Phát huy vai trò ban đại diện cha mẹ học sinh, cố gắng mỗi năm họp ít nhất 2 lần.

– Phối hợp với hội phụ huynh trong việc vận động học sinh đi học chuyên cần, giúp học sinh nghèo vượt khó, khen thưởng HS giỏi, động viên tất cả phụ huynh HS cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục.

– Cùng nhà trường giáo dục HS thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

 1. Chi Hội Khuyến Học- Chữ Thập Đỏ:

– Củng cố và phát huy hiệu quả. Nhằm tìm nguồn quỹ để hỗ trợ động viên học sinh giỏi vượt khó, hỗ trợ cho hoạt động khen thưởng của trường, để động viên khuyến khích giúp đỡ học sinh kịp thời.

 1. Ban Thanh tra Nhân dân:

– Phát huy chức năng giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của nhà trường, đoàn thể nhằm hỗ trợ đề xuất giải pháp thoả đáng để nâng cao hoạt động của nhà trường trên tinh thần khách quan và lợi ích chung.

– Theo dõi kế hoạch nhà trường vận động tập thể thực hiện các yêu cầu đặt ra.

– Nắm vững các văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra để thực hiện đúng chức năng, giám sát về thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường một cách có hiệu quả.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

* Các bộ phận công tác trong nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch theo các yêu cầu và sự phân công sau:

– Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, kỳ, tháng; tổ chức họp liên tịch để thảo luận bàn bạc thống nhất công tác xây dựng, kiểm điểm đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm, kỳ, tháng; thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các bộ phận và cá nhân phụ trách.

– Phó hiệu trưởng căn cứ các kế hoạch nhà trường để xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên môn năm, kỳ, tháng, cuối mỗi đợt phải có kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ.

– TPT Đội: Căn cứ kế hoạch cấp trên, kế hoạch nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động năm, kỳ, tháng, tuần. Hàng tháng phải tổng hợp báo cáo lên nhà trường và cấp trên, hàng tuần phải tổng hợp đánh giá công tác tuần trước những buổi chào cờ.

– Tổ trưởng chuyên môn: Căn cứ kế hoạch nhà trường, kế hoạch chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch năm, kỳ, tháng của tổ hướng dẫn các tổ viên thực hiện kế hoạch nhà trường, kế hoạch tổ. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề xuất với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng để có biện pháp giải quyết và tháo gỡ.

– Các GV-CNV: thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường và của tổ trưởng chuyên môn, cần phát huy tinh thần sáng tạo mạnh dạn đề xuất với tổ chuyên môn, với nhà trường các ý kiến, để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

– Hiệu trưởng phối hợp với Công Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện các giai đoạn thi đua trong năm học. Tổ chức bình xét đánh giá kết quả thi đua từng giai đoạn và cả năm học. Chăm lo cho CBGV- CNV trong nhà trường về công tác và đời sống để động viên CBGV- CNV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của trường THCS Ngô Quyền. Yêu cầu các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, toàn thể CBCCVC và học sinh cụ thể hóa để nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi, BGH sẽ kịp thời thông báo điều chỉnh/.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD-ĐT (b/c);

– UBND xã (b/c);

– P.hiệu trưởng (t/h);

– Tổ trưởng chuyên môn (t/h);

– Công đoàn trường (phối hợp t/h);

– Đoàn TNCSHCM (t/h);

– Đội TNTPHCM (t/h);

– Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Tá Hùng

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT T.X BUÔN HỒ

TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2018 – 2019

(Ban hành kèm công văn số:05./KH-NQ, ngày 14 tháng 10 năm 2018)

 

Tháng Nội dung công việc Bộ phận thực hiện
8/2018 Triển khai kế hoạch học bồi dưỡng chính trị hè 2018 BGH-CĐ
Tập trung học sinh đầu năm ( 15/08/2018). Triển khai tuần sinh hoạt tập thể

Thực hiện chương trình năm học mới từ ngày  20/08/2018.

Tổng phụ trách Đội BGH
Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh khối 6.

Biên chế lớp PCCM, xếp TKB.

Tập huấn công tác chuyên môn cấp Thị xã.

Chuyên môn
Tham mưu hội PHHS tu sửa CSVC, sơn các cánh cửa phòng học nhà cấp 4, tu sửa bàn ghế học sinh, sửa chữa điện các phòng học.  
Họp hội đồng trường, thành lập hội đồng tự đánh giá KĐCL, hoàn thiện minh chứng cho kế hoạch trường chuẩn quốc gia năm học 2018-2019

Ban hành quyết định tổ trưởng, kiêm nhiệm

 
Báo cáo số liệu CBGVCNV-HS đầu năm  
Thực hiện tổ chức một số hoạt động đầu năm. Triển khai kế hoạch giáo dục ATGT, giáo dục thể chất, y tế trường học, triển khai phổ biến công tác giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm xã hội, phòng chống ma túy, …  
9/2018 Kỉ niệm quốc khánh 2-9

Khai giảng năm học mới 05-09-2018.

Báo cáo nhanh tình hình sau khai giảng năm học mới

Thống kê số liệu đầu năm

 
Lập kế hoạch tờ trình mở trung tâm dạy thêm

Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém.

Triển khai mở các chuyên đề tại trường, tổ

Tập huấn chuyên môn tại PGD

Hội nghị TK năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018-2019 bậc THCS.

Điều động giáo viên tăng cường môn Anh văn ( Đ/c Phương)

CM
Báo cáo hoạt động trung tâm học tập cộng đồng. Huy động mở lớp BTVH lớp 9 PC
Tổ chức và triển khai thực hiện bài tập TD buổi sáng, thể dục giưã giờ, bài võ cổ truyền, phòng chống tai nạn thương tích, chống đuối nước cho học sinh.

Thành lập đội tham gia hội thao truyền thống ngành GD.

Dự tổng kết công tác Đội tại HĐĐTX

Họp phụ huynh học sinh các lớp

Đoàn-Đội

 

 

GVCN

Lập danh sách nâng lương đợt II/2018, xét phụ cấp thâm niên theo kế hoạch của PGD

 

BGH-CĐ-Kế toán
Báo cáo các khoản thu đầu năm.

Báo cáo tình hình sửa chữa cơ sở vật chất

Văn thư-CSVC
Xếp loại thi đua tháng 9. HĐTĐ
10/2018 Hội nghi CNVC, đăng kí thi đua đầu năm

Nộp hồ sơ thi đua đầu năm 2018-2019 ( 26/10) về phòng GD. Kí giao ước thi đua đầu năm.

 

BGH – Đoàn –Đội –CĐ –GVCN
Tổ chức thi nghề cho hs

Mở chuyên đề cấp trường, họp cụm chuyên môn

Họp giao ban CM định kì

Thi giáo viên giỏi cấp trường vòng I.

Kiểm tra hồ sơ tổ khối, sđb, sđc.

Dự giờ thăm lớp.

CM
Khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời. Làm hồ sơ cập nhật hệ thống thông tin điện tử về PCGD online và hồ sơ công nhận phổ cập GDMN, PCGDTHĐĐT, PCGDTHCS.

Đề nghị công nhận lại PCGD-XMC

Phổ cập
Đại hội Đoàn-Đội.

Tham gia hội thao truyền thống ngành GD thị xã. Thông qua điều lệ Hội khỏe phù Đổng của PGD, triển khai trong nhà trường.

 

Đoàn, Đội. Công Đoàn,Trường
Báo cáo CSDL về PGD Thư kí HĐ
Hội nghị PHHS trường..

Kiện toàn lại ban đại diện cha mẹ HS, ban chấp hành Đoàn, Đội

BGH-PHHS-Đoàn-Đội
Quyết toán ngân sách quí III.

Triển khai thu các khoản quỹ bắt buộc, quỹ tự nguyện

Tài vụ-BGH-CĐ
Triển khai kí hợp đồng dạy nghề cho hs khối 8( Điện)

Hoàn thiện hồ sơ học nghề của học sinh nộp về TTGDTX, báo cáo số liệu học sinh tham gia học nghề về trường. Tiếp tục dạy nghề tại trường lên kế hoạch, thời khóa biểu.

BGH-Tổ nghề
 

 

11/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Hội nghị giao ban hiệu trưởng

Họp giao ban chuyên môn.

Kiểm tra hồ sơ tổ khối, Sđc, sđb, hồ sơ giáo án giáo viên định kì, đột xuất. Dự giờ thăm lớp.

Đón đoàn kiểm tra trường chuẩn của SGD Đắk Lắk

BGH,CĐ
Tiếp tục mở các chuyên đề cấp trường, triển khai kế hoạch cụm chuyên môn. Kiểm tra chuyên đề.

Kiểm tra nội bộ các hoạt động sư phạm của giáo viên.

Tham gia thi KHKT cấp Thị xã

Tham gia thi GVG cấp Thị xã (vòng SKKN, hiểu biết)

Chuyên môn
Tham gia hội thao truyền thống ngành giáo dục tỉnh Đak Lak

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

Tổ chức văn nghệ, các hoạt động chào mừng 20/11.

Tiếp tục tham mưu hồ sơ, chiêu sinh vận động mở lớp phổ cập

CĐ-CM-Đoàn-Đội

Phổ cập

Rà soát ngân sách cuối năm 2018. Thảo luận dự toán ngân sách năm 2019

Thống kê báo cáo tình hình các khoản thu của học sinh.

Tài vụ
12/2018 Kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22-12.

Họp giao ban chuyên môn định kì tháng 12.

Dự giờ thăm lớp thường xuyên đột xuất.

Thi KHKT cấp tỉnh.

Kiểm tra DTHT ngoài nhà trường.

Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kì I.

Báo cáo hai mặt chất lượng…

Sơ kết học kì I.

BGH-Cm
Tham gia công nhận lại PCGD-XMC các xã, phường Phổ cập
Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường. Tham gia hội khỏe phù đổng  cấp thị xã (nếu có) Đoàn- Đội
Tiếp tục triển khai thực hiện luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; BGH-CĐ-Đoàn thể
Quyết toán kinh phí năm 2018.

Đẩy mạnh các khoản thu trong nhà trường.

Lập kế hoạch chi tiêu nội bộ trên cơ sở giao dự toán ngân sách năm 2018.

Tài vụ
Báo cáo tình hình biên chế  đến ngày 31/ 12/2018.

Thống kê số liệu Đảng viên, trình độ đào tạo CB-GV đến 31/12/2018

BGH
01/2019 Tổng hợp báo cáo sơ kết học kì I. BGH
Tham gia hội thi giao lưu Tiếng Anh cấp Thị xã. Hoàn thành các báo cáo chuyên môn kì I.

Lập kinh phí khen thưởng học kì I.

Kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên.

Bắt đầu học học kì II năm học 2018-2019

CM
Kiểm kê CSVC năm 2016. Báo cáo kiểm kê CSVC về PGD.

Lao động dọn vệ sinh trường lớp.

Phối hợp công tác phổ cập của PGD hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận.

CSVC-Lđ
Họp PHHS các lớp. BGH
Hoàn thiện qui chế chi tiêu nội bộ. Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2019.

Báo cáo các khoản thu-chi quĩ tự nguyện của PHHS.

Tài vụ
Tham gia hội thi GV tổng phụ trách Đội giỏi Đoàn- Đội
Hoàn thiện hồ sơ  SKKN thu, chấm cấp trường. CM-CĐ
02/2019 Tuyên truyền kỉ niệm ngày thành lập ĐCS VN ngày 3/2.

Họp giao ban hiệu trưởng

BGH- CĐ
Dự giờ thăm lớp. Dự chuyên đề của tổ, của cụm.

Kiểm tra DTHT ngoài nhà trường.

Tham gia thi HSG văn hóa cấp thị xã..

Tiếp tục thao giảng vòng 3,4 cấp trường.

Kiểm tra hồ sơ tổ khối, sđb, sđc.

Tham gia thi HSG các môn văn hóa cấp Thị xã.

CM
Kiểm tra các cuộc vận động, các phong trào thi đua BGH- CĐ
Báo cáo các khoản thu, chi Tài vụ
3/2019 Kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

Họp giao ban hiệu trưởng định kì.

Phúc tra thi đua năm học 2018-2019. Hoàn thiện tự đánh giá cho điểm

Đón đoàn kiểm tra của PGD kiểm tra chuyên đề

BGH-CĐ
Tham gia dự thi học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa lớp 9.

Tiếp tục tổ chức hội giảng vòng 3,4.

Dự giờ thăm lớp.

Kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên.

CM
Tổ chức hoạt động chào mừng ngày 26-03. Đoàn –Đội
Chấm điểm thi đua đơn vị. Hoàn thiện hồ sơ thi đua trường.

Xếp loại thi đua tháng 3.

Họp xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn

BGH-CĐ
Báo cáo tài chính quí I/2019.

Triển khai mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học theo kế hoạch.

Kế toán-tài vụ
04/2019 Kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4-1975  
Phúc tra thi đua các trường trong cụm thi đua BGH-CĐ
Họp giao ban chuyên môn tháng 4

Triển khai ôn tập cuối năm, kiểm tra học kì II.

Nhận và cấp phát bằng tốt nghiệp THCS..

Hướng dẫn xét TNTHCS

Tham gia thi HSG lớp 8

CM
Thông báo làm hồ sơ thuyên chuyển giáo viên nội, ngoại thị xã năm học 2018-2019.

Đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá công chức. Bồi dưỡng thường xuyên, hoàn thiện hồ sơ nộp về PGD

BGH-CĐ-CM
Phúc tra thi đua giao ước công Đoàn trường

Đón đoàn phúc tra giao ước thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019.

Công Đoàn-Đội
Quyết toán kinh phí chi thường xuyên quí I/2019

Rút lương tháng 4.

Tài vụ
 

 

 

 

 

 

 

5/2019

Tuyên truyền kỉ niệm ngày quốc tế lao động 01/05 và ngày sinh nhật Bác Hồ ngày 19/05.  
Nộp báo cáo thi đua nhà trường. Tổng hợp thống kê CBGVNV, lớp, HS đến 31/5/2019. Báo cáo nhu cầu lớp, CBGVNV năm 2019-2020 CĐ-BGH
Hoàn thiện báo cáo tổng kết năm học. Hoàn thiện các loại báo cáo chuyên môn . Nộp báo cáo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, hiệu phó. Đánh giá cán bộ công chức, Bồi dưỡng thường xuyên.

Lên kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng học sinh yếu trong hè

BGH
Kiểm tra học kỳ II.

Tập huấn công tác xét tốt nghiệp cuối năm. Xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9.

Hoàn thiện báo cáo năm học.

Hoàn thiện báo cáo BDTX cho CBQL-GVTHCS năm 2018-2019 và kế hoạch BDTX năm 2019-2020

CM
Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2019. Đội
Gửi báo cáo cuối năm về đánh giá xếp loại CB-GV-NV  
Kiểm tra CSVC cuối năm. Bàn giao CSVC cho bảo vệ  
6/2019 Kỉ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 01/06

Tổ chức đưa học sinh nhận thưởng học sinh giỏi thị xã.

 
Tổ chức hoạt động hè cho học sinh. Lập dự trù nhân sự tuyển sinh. Phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, đuối nước BGH-Đội
Ôn tập cho học sinh yếu trong hè. CM
Báo cáo công tác xét tốt nghiệp THCS. Nhận hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tại phòng. Trả hồ sơ tốt nghiệp học sinh lớp 9. Cấp giấy chứng nhận tạm thời cho học sinh khối 9. CM
Thăm tặng quà cho các em thiếu nhi tại buôn kết nghĩa nhân ngày quốc tế thiếu nhi. BGH-CĐ
7/2019 Kỉ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27/07

Xây dựng kế hoạch cho năm học mới

BGH
Tiếp tục ôn tập cho học sinh yếu kém của nhà trường.

Lập kế hoạch tổ chức thi lại cho học sinh

Tuyển sinh lớp 6 năm 2019-2020

CM
Họp ban chấp hành hội cha mẹ học sinh lập dự toán thu chi cho năm học mới.

Sửa chữa cơ sở vật chất đầu năm chuẩn bị cho năm học mới

BGH-Hội PH
Đoàn –Đội phối hợp với địa phương chỉ đạo hoạt động hè cho hs  
Tu sửa CSVC chuẩn bị cho năm học mới BGH-Hội PH
8/2019 Kỉ niệm cách mạng tháng 8

Triển khai học tập bồi dưỡng chính trị hè 2019 cho CBGVNV

 
Hội  nghị giao ban hiệu trưởng BGH
Báo cáo thống kê số lượng CBVC, lớp, học sinh đầu năm 2019-2020

Kiểm tra CSVC ta sửa chuẩn bị cho năm học mới.

Hoàn thiện hồ sơ lên lớp, ở lại, biên chế lớp

CM
Tổng kết hoạt động hè 2019 Đoàn-Đội
Chuẩn bị cho ngày học đầu năm. Chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới. BGH

 

I was able to direct her to some effective curriculum, but also write a thesis for me connected her to a teacher who could help facilitate its implementation.