Góp ý dự thảo Nghị định chi tiết, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
Số: 59/PGDĐT-TTr

 

Về việc góp ý dự thảo Nghị định chi tiết,  thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
      Buôn Hồ, ngày  02 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện Công văn số 445/SGDĐT-TTr ngày 01/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc góp ý dự thảo Nghị định chi tiết, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (gọi chung là Dự thảo Nghị định Luật Giáo dục đại học);

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

  1. Tổ chức quán triệt rộng rãi chủ trương lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định Luật Giáo dục đại học đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; gửi thông tin về Dự thảo Nghị định Luật Giáo dục đại học đến toàn thể đội ngũ của đơn vị để nghiên cứu trước khi tổ chức đóng góp ý kiến.
  2. Tổ chức họp toàn thể đơn vị để đóng góp ý kiến vào các nội dung của Dự thảo Nghị định Luật Giáo dục đại học và tổ chức cuộc họp cán bộ chủ chốt của đơn vị để triển khai góp ý Dự thảo trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý toàn thể tại đơn vị. Dự thảo Nghị định Luật Giáo dục đại học có ý nghĩa rất quan trọng đến giáo dục ở nước ta, yêu cầu các đơn vị tập trung góp ý có chất lượng nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định Luật Giáo dục đại học.

Văn bản góp ý gửi về địa chỉ email nội bộ của bộ phận Đoàn-Đội Phòng Giáo dục và Đào tạo trước  ngày 07 tháng 4 năm 2019.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng góp ý./.

 

 Nơi nhận:                                       

– Như kính gửi;

– Lãnh đạo Phòng;

– Lưu: VT, KTr – ĐĐ.                                                       

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(ĐÃ KÝ)

Nguyễn Phỉ Đính

 

 

 

 

 

 

 

The assumption was that https://admission-writer.com girls grow up, get married, and don’t work.